czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Placówki Oświatowe

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu

   43-143 Lędziny
   ul. Lędzińska 24
   tel. (032) 324 08 00

   www.poradnia.powiatbl.pl

   e-mail: ppp.dyrektor@powiatbl.pl
               ppp.sekretariat@powiatbl.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu jest placówką obejmującą opiekę dzieci i młodzież w wieku do 19 lat. Specjalistyczna pomoc dzieciom udzielana jest na wniosek rodziców.
Obszarem działania Poradni jest Powiat Bieruńsko-Lędziński. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom (ich rodzicom), nieuczeszczającym do szkoły (przedszkola), a zamieszkałym na terenie działania poradni. Na zlecenie organu prowadzącego poradnia może udzielaa pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczeszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.
Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Z dniem 1 stycznia 2008 r. w Poradni rozpoczął dzialalność Zespół ds. orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci z autyzmem. Poradnia realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki szkolnej).

Poradnia spełnia nastepujące funkcje

 • profilaktyczna,
 • diagnostyczna,
 • terapeutyczna,
 • konsultacyjno-doradcza

Funkcja profilaktyczna jest realizowana poprzez:

 • działalnośća edukacyjna i informacyjna (w tym szkolenia wewnetrzne dla pracowników poradni doskonalące ich warsztat pracy),
 • inspirowanie placówek oświatowych do realizacji programów psychoedukacyjnych,
 • uwrażliwianie nauczycieli na potrzeby dziecka,
 • przeprowadzanie z grupami uczniów zajęć stymulujących pozytywne przemiany ich osobowości,
 • szerzenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej poprzez instruktaż dla rodziców i nauczycieli,
 • wczesne wykrywanie przyczyn nieprawidłowości w rozwoju psychicznym, intelektualnym i społecznym u dzieci

Funkcja diagnostyczna jest realizowana poprzez:
diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne mające na celu określenie:

 • poziomu intelektualnego dzieci i młodzieży,
 • deficytów rozwojowych,
 • zaburzeń emocjonalnych (ich zródeł i następstw),
 • poziomu wiadomości i umiejetności ucznia,
 • lateralizacji (dominacji stronnej),
 • możliwości przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
 • rodzaju i przyczyn wad wymowy,
 • przyczyn problemów w czytaniu i pisaniu (diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii),
 • zamiłowan, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów


Do zadań poradni należą:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejetności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wsród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Zadania te są realizowane:

 • diagnoze psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • konsultacje,
 • terapie,
 • psychoedukacje,
 • rehabilitacje,
 • mediacje,
 • doradztwo,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczna,
 • dzialalność informacyjna,
 • wczesne wspomaganie rozwoju
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl