czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Potencjał gospodarczy

Powiat bieruńsko-lędziński zaliczany jest do grona najszybciej rozwijających się powiatów w Polsce. Do niedawna rejon ten kojarzony był głównie z przemysłem wydobywczym, z kopalniami węgla kamiennego "Piast" w Bieruniu (największą w Europie) i "Ziemowit" w Lędzinach. Od wielu lat coraz większego znaczenia nabiera przemysł przetwórczy, sektor małych i drobnych przedsiębiorstw, handel i usługi, będące motorem lokalnego rozwoju i podstawą egzystencji dużej części mieszkańców powiatu. Średnia i drobna przedsiębiorczość szczególnie mocno rozwinięta jest w Bieruniu i Imielinie. Najbogatszą historię mają zakłady tworzyw sztucznych w Bieruniu. W mieście tym funkcjonują również znaczące na europejskim rynku firmy "Danone" (branża spożywcza) i "Johnson Controls" (wyroby dla motoryzacji).

Podmioty gospodarki narodowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(stan w dniu 30 IX 2008 r.)

Ogółem: 4.297
Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: 914

w tym:

przedsiębiorstwa państwowe: 1
spółdzielnie: 11
spółki handlowe: 163
(w tym z udziałem kapitału zagranicznego): 28
spółki cywilne: 307
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 3.383

w tym:

rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo: 47
przemysł: 301
budownictwo: 406
handel i naprawy: 1.238
hotele i restauracje: 112
transport, gospodarka magazynowa i łączność: 340
pośrednictwo finansowe: 135
obsługa nieruchomości i firm: 434
działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała: 213


Powiat leży pomiędzy aglomeracją katowicką a krakowską. Przez jego teren przebiegają autostrada A-4, drogi krajowe DK-1 i DK-44, zapewniające szybkie połączenia w kierunku Bielska-Białej i Cieszyna, Krakowa i Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Długość sieci drogowej w powiecie wynosi 410,43 km, z czego drogi krajowe liczą 16,69 km, wojewódzkie - 23,19 km, powiatowe - 100,49 km, gminne - 270,06 km. Przyszłym kręgosłupem komunikacyjnym powiatu będzie droga ekspresowa S 1. Rozbudowa sieci komunikacyjnej i modernizacja dróg zwiększa szybkość i poprawia wygodę podróżowania, pomaga w rozwoju powiatu. Dogodna jest sieć połączeń kolejowych. W bliskiej odległości znajdują się lotniska w Pyrzowicach i Balicach. Dobrze rozwinięta jest sieć telekomunikacyjna, pocztowa i bankowa. Bezpośrednie sąsiedztwo z dużymi skupiskami przemysłu i ludności może skutkować powiązaniami kooperacyjnymi z firmami województwa śląskiego i małopolskiego. Doskonałe są warunki do lokalizacji centrów logistycznych. Powiatowy Zespół Szkól w Lędzinach kształci specjalistów - techników logistyków. Dynamikę gospodarczą i społeczną powiatu ilustrują korzystna struktura społeczeństwa oraz niski wskaźnik poziomu bezrobocia.Ludność w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(stan w dniu 30 VI 2008 r.)

Ogółem: 56.345

w tym

mężczyźni: 27.706
kobiety: 28.739
W miastach w % ogółu ludności: 77,8
Na 1 km2: 357
Liczba kobiet na 100 mężczyzn: 103,4

Liczba ludności w wieku

0-2: 1.658
3-6: 2.166
7-14: 5.172
15-19: 4.356
20-29: 9.679
30-39: 8.010
40-49: 9.118
50-59: 7.578
60-64: 2.133
65 lat i więcej: 6.475
W wieku:
przedprodukcyjnym: 11.475
produkcyjnym: 37.257
poprodukcyjnym: 7.613

Stopa bezrobocia
(stan w dniu 30 XI 2008 r.)

Kraj: 9,1 %
Województwo Śląskie: 6,7 %
Powiat Bieruńsko-Lędziński: 3,2 %

Liczba bezrobotnych
w powiecie bieruńsko-lędzińskim

(stan w dniu 31 XII 2008 r.)

Ogółem: 754
W tym kobiety: 427

Potencjał gospodarczy powiatu wciąż jeszcze nie jest w pełni wykorzystywany. Samorządy powiatu i gmin starają się stworzyć jak najdogodniejsze warunki do jego rozwoju.


DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM?
   

  • Położenie w sąsiedztwie mocno rozwiniętych ośrodków gospodarczych
  • Dobrze rozwinięta baza przemysłowa
  •  
  • Koncentracja kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej
  •                                  
  • Dostępność transportu i infrastruktury łączności - położenie na styku dwóch aglomeracji Katowic i Krakowa, w sąsiedztwie tras drogowych umożliwiających szybkie połączenie w kierunku Katowic, Warszawy, Krakowa, Bielska-Białej, Cieszyna
  • Różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, rozwój i modernizacja infrastruktury, rolnictwo
  • Nieprodukcyjny majątek byłych kopalni i zakładów do zagospodarowania - obiekty i tereny ulokowane w pobliżu dróg międzynarodowych i ekspresowych

Istotnym elementem gospodarki powiatu jest rolnictwo. Użytki rolne (z których większość zajmują grunty orne) stanowią 61% ogólnej powierzchni powiatu.
W strukturze agrarnej przeważają drobne gospodarstwa. Na ponad 8 tys. ha funkcjonuje ich blisko 3,5 tys. Korzystne są warunki glebowo-przyrodnicze. 14 % powierzchni powiatu zajmują lasy z dobrze zachowanymi zespołami roślinnymi i różnorodnością szaty roślinnej.


Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl