czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
ul. św. Kingi, 43 - 155 Bieruń
Wydział Administracji
parter, informacja
tel. (32) 22 69 100

Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
Nr 208, poz. 1537),
Do zadań Biura Rzeczy Znalezionych należy: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji
w przedmiotowym zakresie.
Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje rzeczy znalezione na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, za wyjątkiem:
rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej muszą określić:
jaka rzecz, przedmiot została zagubiona (opisać charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne),
przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy, np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis widocznych skutków zużycia.
Starosta może odmówić odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli rzecz
nie przedstawia żadnej wartości.
Opłata nie jest pobierana.
W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty - rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.
Zgodnie art. 187 kodeksu cywilnego pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.
Osoby oddające znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełniają krótki formularz "Poświadczenie znalezienia rzeczy", który jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy znalezionej.
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl